GP Kancelaria

GP Kancelaria Radców Prawnych

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego GPKANCELARIA.PL
oraz usług świadczonych przez GP Kancelaria Radców Prawnych
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady zawierania i realizacji Usług w serwisie internetowym gpkancelaria.pl, realizacji Usług drogą elektroniczną oraz Usług realizowanych na odległość przez GP Kancelaria Radców Prawnych.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. GP Kancelaria/Kancelaria – GP KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STRZELEC-GWÓŹDŹ spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 81/9, 30-519 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000876158, NIP: 6762491695, REGON: 362217727, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (wpłacony w całości);
 2. Klient – każdy podmiot, który zawarł z Kancelarią Umowę i na którego rzecz realizowane są Usługi;
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Serwisu lub korzystająca z jej Usług i funkcjonalności;
 4. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją poniżej);
 5. Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi – osoba fizyczna będąca Klientem zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, zapisy Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją powyżej);
 7. Strony – Klient oraz Kancelaria łącznie;
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usług Kancelarii, zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, w szczególności w sposób określony niniejszym Regulaminem;
 9. Usługi – usługi prawne i pochodne realizowane przez Kancelarię na rzecz Klienta, zgodnie z zawartą Umową oraz niniejszym dokumentem;
 10. Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, o których mowa w punkcie V niniejszego Regulaminu, o zakresie wskazanym każdorazowo w Serwisie i obejmujący w szczególności przygotowanie dokumentacji dla sklepu lub serwisu internetowego Klienta, zgodnej z wybranym przez niego wariantem Usługi (konkretnym Pakietem);
 11. Pakiet Nieruchomości – zestaw odpłatnych Usług, o których mowa punkcie VI niniejszego Regulaminu, o zakresie wskazanym każdorazowo w Serwisie i obejmującym w szczególności weryfikację dokumentacji związanej ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości, w tym weryfikację określonej umowy, księgi wieczystej czy innego dokumentu – zgodnie z opisem wybranego Pakietu;
 12. Serwis/Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez GP Kancelarię pod adresem: gpkancelaria.pl;
 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 14. Polityka Prywatności – dostępny w Serwisie odrębny dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, jak również zasady wykorzystania plików cookies;
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 16. Regulamin – niniejszy dokument.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, niniejszy Regulamin określa warunki ogólne i zasady zawierania oraz realizacji Usług w Serwisie internetowym, jak również realizacji innych Usług przez GP Kancelaria na rzecz Klienta, w szczególności realizacji Usług drogą elektroniczną oraz realizacji Usług na odległość-zdalnie (tj. bez fizycznej obecności Stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
 2. Kontakt z Kancelarią może odbywać się za pośrednictwem:
  • poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 81/9, 30-519 Kraków;
  • poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: kontakt@gpkancelaria.pl;
  • numeru telefonu: +48 12 200 25 25;
  • formularza kontaktowego oraz chatu dostępnego w Serwisie;
  • w formie osobistego spotkania w siedzibie Kancelarii – po uprzednim umówieniu spotkania.
 3. Kancelaria może przewidywać odrębne formy kontaktu w sprawach dotyczących poszczególnych Usług, w tym w szczególności, w przypadku Usługi „Regulaminy” określonej w pkt. V. Regulaminu, Klient proszony jest o kontakt w sprawie Usługi na wskazane dla tej Usługi dedykowane dane tj.:
  • adres e-mail: kontakt@gpkancelaria.pl
  • numer telefonu: +48 22 230 20 20.
  Natomiast w przypadku Usługi „Nieruchomości” określonej w pkt. VI Regulaminu, Klient proszony jest o kontakt w sprawie Usługi na wskazane dla tej Usługi dedykowane dane tj.:
  • adresu e-mail: nieruchomosci@gpkancelaria.pl oraz
  • numeru telefonu: +48 22 390 53 70.
 4. Strony mogą każdorazowo indywidualnie odmiennie określić zasady realizacji Umowy, w tym poprzez wyłączenie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Strony nie określiły inaczej, niniejszy Regulamin znajduje również zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych z GP Kancelaria, bez względu na sposób ich zawarcia oraz zakres Usługi.
 6. Usługi Kancelarii wykonywane są za pomocą pracowników i współpracowników Kancelarii.
 7. W przypadku Usług Kancelarii wymagających reprezentowania Klienta przed organami, instytucjami czy sądami, realizacja Usługi będzie wymagała uprzedniego udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia wskazanej przez Kancelarię osobie (w szczególności adwokatowi lub radcy prawnemu).
 8. Do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie realizacji Umowy z Kancelarią, jak również samego zawarcia Umowy, uprawniona jest wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie umocowanie od Klienta. Kancelaria jest uprawiona, ale nie zobowiązana do weryfikacji we własnym zakresie takiego umocowania.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY SERWISU, BEZPIECZEŃSTWO

 1. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać urządzenie końcowe (komputer lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
  • posiadać dostęp do przeglądarki internetowej w najnowszej wersji;
  • włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Dodatkowo w celu złożenia zamówienia na Usługi, dla których Kancelaria przewidziała możliwość ich zamówienia i tym samym zawarcia Umowy bezpośrednio w Serwisie, w tym Pakiety lub Pakiety Nieruchomości, Klient powinien ponadto posiadać dostęp do aktywnej poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadać program do odczytu plików w formacie PDF, oraz formacie doc. lub docx.
 3. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania czy pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Każdy Użytkownik, by uniknąć ww. ryzyka i zagrożeń powinien stosować właściwe środki techniczne minimalizujące te ryzyka np. programy antywirusowe czy zaporę sieciową typu firewall.
 4. Strona Serwisu może wykorzystywać pliki ,,cookies”. Zasady wykorzystania plików ,,cookies” zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej w Serwisie.
 5. Użytkownik, korzystając z Serwisu jest zobowiązany w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób niezagrażający dobrom osobistym i prawom, jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich bądź innym prawom oraz uzasadnionemu interesowi Kancelarii;
  • korzystania z wszelkich treści oraz zasobów Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

IV. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUG

 1. Jeśli nie ustalono z Klientem inaczej, Kancelaria świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o prawo polskie oraz w języku polskim.
 2. Usługi realizowane są zgodnie z aktualnym na dzień realizacji Usługi stanem prawnym oraz w oparciu o stan faktyczny, informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, Kancelaria nie dokonuje aktualizacji wykonanej Usługi, w tym konsultacji czy przygotowanych dokumentów. W przypadku niektórych Usług dokonanie aktualizacji przygotowanych dokumentów np. w przypadku zmian w przepisach prawa może być elementem takiej Usługi – w takim przypadku jednak Kancelaria określa zakres, zasady oraz termin takiej aktualizacji.
 3. Klient jest zobowiązany dostarczyć Kancelarii kompletne i prawidłowe materiały, opisy, dane oraz inne informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi. Formę lub sposób ich dostarczenia Klient ustala z Kancelarią. W przypadku otrzymania od Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do wykonania Usługi, Kancelaria skontaktuje się z Klientem, telefonicznie lub e-mailowo – zgodnie z podanymi przez Klienta dane. Termin realizacji Usługi może ulec zawieszeniu na czas oczekiwania przez Kancelarię na dostarczenie przez Klienta informacji, dokumentów lub innych materiałów.
 4. Klient jest proszony o informowanie Kancelarii niezwłocznie, o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizowaną na jego rzecz Usługę, w tym w szczególności zmianach w przekazanych Kancelarii informacjach, danych czy opisach.
 5. Wszystkie Usługi realizowane są przez Kancelarię z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru realizowanych czynności.
 6. Z zastrzeżeniem, innych zapisów niniejszego dokumentu, zawarcie Umowy w zakresie realizowanych Usług wymaga wyraźnego wskazania przez Kancelarię, że przyjmuje daną Usługę do realizacji oraz potwierdzenia Klientowi jej zakresu, terminu realizacji, jak również wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia za realizację Usługi. Niektóre Usługi Kancelarii mogą być też zamawiane bezpośrednio z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 7. Kancelaria realizuje na rzecz Klienta zlecone lub zamówione przez niego, zgodnie z niniejszym dokumentem Usługi w terminach wskazanych Klientowi, a w przypadku Usług zamawianych bezpośrednio w Serwisie w terminach wskazanych w Serwisie.
 8. Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, termin realizacji Usługi liczony jest w Dniach roboczych, przy czym do terminu realizacji Usługi nie wlicza się czasu, w którym Kancelaria oczekuje na informacje, dokumenty lub jakiekolwiek dane niezbędne do realizacji Usług, które ma dostarczyć Klient, jak również czasu, w którym Klient zapoznanie się lub dokonuje weryfikacji przedstawionej przez Kancelarię analizy, opinii, dokumentu czy innej odpowiedzi. Jeśli inaczej się nie umówiono oraz z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Kancelaria rozpoczyna realizację Usługi lub Usług pierwszego Dnia roboczego po dniu otrzymania płatności za Usługę od Klienta oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji.
 9. Wybrane Usługi Kancelarii mogą być realizowane, zgodnie z odrębnym zleceniem Klienta w specjalnym przyspieszonym trybie (tryb ekspresowy). W zależności od wybranej Usługi termin realizacji Usług w trybie ekspresowym może się różnić i zostanie każdorazowo wskazany Klientowi przed zleceniem Usługi, w tym może być wskazany na stronach Serwisu. W przypadku Usługi w trybie ekspresowym zastosowanie mają pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności ppkt. 8 powyżej, a Usługa taka jeśli inaczej nie wskazano jest realizowana wyłącznie w Dni robocze. Termin realizacji Usługi w trybie ekspresowym liczony jest od momentu łącznie otrzymania przez Kancelarię płatności Klienta za Usługę oraz otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych do jej realizacji dokumentów oraz informacji.
 10. Przez opłacenie ceny Usługi rozumie się otrzymanie przez Kancelarię informacji o wpłynięciu płatności Klienta lub zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Kancelarii.
 11. Jeśli Strony nie ustalą odrębnie inaczej wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług płatne jest z góry i obejmuje wyłącznie zakres Usługi ustalony przez Strony. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Kancelarię w imieniu i na rzecz Klienta (jak przykładowo opłaty skarbowe, opłaty sądowe czy urzędowe, koszty korespondencji tradycyjnej, itp.) obciążają Klienta oraz podlegają zwrotowi przez Klienta Kancelarii na podstawie zestawienia kosztów.
 12. Kancelaria ma prawo odmowy wykonania polecenia Klienta, realizacji Usługi lub konkretnej czynności, jak również ma prawo rozwiązać Umowę w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 145) oraz Ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124), a także w przypadku: gdyby ich wykonanie naruszałoby prawo, dobre obyczaje, interesy Klienta czy też stanowiło naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków zawartej Umowy. Kancelaria ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. W przypadku Użytkowników i Klientów będących Przedsiębiorcami Kancelaria ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia na Usługę oraz zawarcia Umowy bez podania przyczyny, z uwzględnieniem jednak regulacji powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w tym zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego oraz adwokata.
 14. Kancelaria realizuje na rzecz Klienta Usługę w zakresie określonym w ramach zawartej Umowy, a w przypadku Usług, o których mowa w pkt. V. niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie określonym dla danego Pakietu lub wariantu Usługi. W szczególności, jeśli nie umówiono się wyraźnie inaczej Usługi Kancelarii nie obejmują realizacji na rzecz Klienta jakichkolwiek kwestii dotyczących prawa obcego, podatkowego, celnego, karnoskarbowego.
 15. Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu oraz przypadków, gdy Strony umówiły się indywidualnie inaczej, Klient ma możliwość do zgłoszenia jednej tury uwag oraz zapytań do zrealizowanej w ramach Umowy Usługi, w tym w szczególności pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu – w granicach zamówionej Usługi. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły indywidualnie, uwagi oraz zapytania, Klient zgłasza w drodze wiadomości e-mail, na adres kontaktowy Kancelarii wskazany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Klient nie przekaże Kancelarii swoich uwag w ciągu 30 dni od dnia przesłania mu pisma, analizy, opinii lub innego dokumentu przyjmuje się, że Klient zaakceptował taką Usługę w całości oraz nie wnosi do niej uwag czy zapytań. Kancelaria może wskazać Klientowi inny termin, w którym powinien zgłosić swoje uwagi lub zapytania w przypadku gdy jest to uzasadnione tokiem prowadzonej spraw czy postępowania z którym takie pismo lub inna analiza jest związana lub w którym ma być złożona.
 16. W toku realizowanej Umowy Kancelaria jest uprawniona do podejmowania czynności bez uprzedniego polecenia Klienta, jeśli uzna to za konieczne ze względu na interes i dobro Klienta, w szczególności zgodnie z zasadami wykonywania zawodu oraz etyki adwokata i radcy prawnego.
 17. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 13, jak również w przypadku gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa Kancelaria będzie uprawniona do odmowy realizacji Usługi lub konkretnej czynności, Kancelaria poinformuje o tym fakcie Klienta.
 18. Klient, zamawiając Usługę, o której mowa w tym punkcie oświadcza, że znana jest mu specyfika Usług świadczonych przez Kancelarię, w szczególności akceptuje fakt, że Kancelaria może świadczyć również Usługi bądź realizować inne świadczenia czy czynności na rzecz podmiotów działających w tej samej lub podobnej branży do Klienta bądź w inny sposób konkurencyjny dla Klienta, w zakresie jednak dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki zawodu.
 19. O ile Strony nie ustalą indywidualnie inaczej, głównym kanałem komunikacji Stron podczas realizacji Usług przez Kancelarię na rzecz Klienta jest poczta elektroniczna (e-mail).
 20. Usługi i funkcjonalności dostępne w Serwisie są dostarczane nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 21. Kancelaria oferuje w Serwisie następujące Usługi:
  • Przeglądanie i wyszukiwania treści w Serwisie – każdy Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią prezentowaną w Serwisie – Usługa realizowana przez czas oznaczony, do momentu zamknięcia przez Użytkownika strony Serwisu;
  • Formularz zamówienia Usługi – możliwość złożenia odpłatnego zamówienia Usługi z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego w Serwisie (formularz zamówienia). Zamówienie z wykorzystaniem formularza odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V. Użytkownik może zamówić z wykorzystaniem formularza w Serwisie Usługi – zgodnie z informacją prezentowaną na jego stronach oraz w cenie tam prezentowanej. Do zamówienia pozostałych Usług stosuje się postanowienia niniejszego pkt. powyżej. Usługa udostępniania formularza zamówienia Usługi jest Usługą realizowaną w Serwisie przez czas oznaczony – do momentu przesłania przez Użytkownika tego formularza;
  • Formularz kontaktowy oraz interaktywny chat – możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Kancelarii. W przypadku interaktywnego chatu Usługa polega na możliwości nawiązania kontaktu z Kancelarią z wykorzystania infrastruktury chatu udostępnianej w Serwisie. Usługi formularza kontaktowego oraz chatu świadczone są przez czas określony – do momentu przesłania przez Użytkownika wiadomości do Kancelarii, a w przypadku chatu – do momentu zakończenia rozmowy z wykorzystaniem chatu lub zamknięcia strony Serwisu.

V. ZASADY ODRĘBNE REALIZACJI USŁUG ,,REGULAMINY”

 1. W ramach realizacji Usług ,,Regulaminy”, Kancelaria realizuje na zlecenie Klienta Usługę według wybranego przez niego Pakietu bądź wariantu – spośród prezentowanych na stronach Serwisu dla Usługi ,,Regulaminy” Pakietów lub wariantów, w szczególności polegającą na przygotowaniu dokumentacji dla sklepu internetowego.
 2. Klient może również zlecić Kancelarii wykonanie Usługi indywidualnej – wykraczającej poza zakres standardowych Pakietów lub realizację Usługi w ramach Pakietu na odrębnych zasadach. W takim przypadku, do zlecenia Usługi zastosowanie mają odpowiednio pozostałe regulacje Regulaminu, w tym pkt. IV powyżej.
 3. Usługi ,,Regulaminy”, o których mowa w niniejszym punkcie są realizowane wyłącznie na rzecz Klientów będących Przedsiębiorcami.
 4. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w Serwisie, wszystkie ceny Usług, o których mowa w nin. punkcie – zarówno prezentowane w Serwisie, jak i przedstawiane Klientowi w inny sposób przez Kancelarię są cenami netto. Ceny wskazane są w złotych polskich.
 5. Informacje o możliwości złożenia zamówienia Pakietu Usługi ,,Regulaminy” dostępna w Serwisie stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zamówienie złożone poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu zostaje złożone Kancelarii przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez niego adres poczty elektronicznej Kancelaria prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa, z zastrzeżeniem jednak, że Umowa taka jest zawarta pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówioną Usługę.
 7. W przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem jest realizacja na rzecz Klienta Usług w ramach Pakietów, Klient dokonuje płatności za Usługę z góry, za pośrednictwem płatności elektronicznej zewnętrznego operatora płatności dostępnej w Serwisie lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Kancelarii.
 8. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.
 9. Usługi realizowane są w terminach wskazanych w Serwisie lub indywidualnie ustalonych z Klientem, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli Strony nie ustaliły odrębnie inaczej rozpoczęcie świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym punkcie rozpoczyna się po opłaceniu ceny Usługi przez Klienta oraz przekazaniu przez Klienta informacji niezbędnych do wykonania Usługi. Przez termin realizacji Usługi, o której mowa w niniejszym pkt. rozumie się przesłanie przez Kancelarię Klientowi pierwszej iteracji bądź wersji zamówionego dokumentu, dokumentacji, odpowiedzi czy innej analizy. W przypadku, gdy zamówiona Usługa składa się z kilku odrębnych elementów np. przygotowanie kilku dokumentów, terminem wykonania Usługi jest przesłanie przez Kancelarię pierwszej wersji lub iteracji jakiegokolwiek z dokumentów objętego Usługą. Kancelaria może też wskazać różne terminy realizacji dla poszczególnych elementów Usługi.
 10. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, wszelkie analizy, opinie, odpowiedzi oraz dokumenty sporządzane przez Kancelarię w ramach zamówionej Usługi (w szczególności Pakiety) są przekazywane Klientowi w wiadomości elektronicznej (e-mail), na adres e-mailowy wskazany przez niego podczas zawarcia Umowy. W ten sam sposób odbywają się wszelkie ustalenia oraz konsultacje związane z realizacją Usług, przy czym Kancelaria może kontaktować się z Klientem również telefonicznie, na podany przez Klienta numer telefonu.
 11. Klient ma możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag oraz zapytań do przesłanych przez Kancelarię w ramach Pakietów dokumentów, analiz, opinii czy odpowiedzi, w granicach zamówionej Usługi, z zastrzeżeniem dalszych zdań. Jeśli Strony inaczej nie ustalą indywidualnie, uwagi oraz zapytania powinny być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail, na adres wskazany do kontaktu związanego z Usługą ,,Regulaminy” w niniejszym dokumencie. Kancelaria w odpowiedzi wskaże Klientowi termin, w jakim ustosunkuje się do uwag czy zapytań Klienta. W przypadku, gdy Klient nie przekaże swoich uwag w ciągu 30 dni od dnia przesłania mu dokumentów, analiz, opinii czy odpowiedzi przyjmuje się, że Klient zaakceptował taką Usługę w całości oraz nie wnosi do niej uwag czy pytań, a dalsze ich zgłaszanie po tym terminie stanowi już dodatkową, odpłatną Usługę wycenianą indywidualnie przez Kancelarię.
 12. W przypadku, gdy w ramach wybranego przez Klienta Pakietu lub wariantu Usług, realizowane mają być różne Usługi lub realizowane mają być Usługi, których rozpoczęcie realizacji jest uzależnione od przekazania przez Klienta informacji, danych, dokumentów bądź dyspozycji Klienta, Klient może skorzystać z takich Usług wyłącznie w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia zamówienia, po tym terminie Usługa jest uznawana w całości za wykonaną, a wszelkie czynności na rzecz Klienta stanowią dodatkową Usługę.
 13. W przypadku, gdy w ramach wybranego przez Klienta Pakietu lub wariantu Usług Kancelaria zastrzegła aktualizację wybranego dokumentu lub dokumentów, termin takiej aktualizacji liczony jest od dnia złożenia przez Klienta zamówienia na taką Usługę.
 14. Jeśli inaczej nie wskazano, Klient może wykorzystywać przygotowane w ramach Usługi, o której mowa w niniejszym punkcie dokumenty, analizy i innego typu treści wyłącznie w ramach jednej domeny (jeden sklep lub serwis internetowy), aplikacji, sklepu, serwisu czy konta w platformie, sklepu lub konta w portalu społecznościowym lub w ramach wyłącznie jednego innego przedsięwzięcia.
 15. W sprawach nieuregulowanych odrębnie w niniejszym punkcie, do Usługi ,,Regulaminy” zastosowanie mają również pozostałe zapisy tego Regulaminu, z zastrzeżeniem jednak, że dla tej Usługi pierwszeństwo mają zapisy niniejszego punktu.

VI. ZASADY ODRĘBNE REALIZACJI USŁUG ,,NIERUCHOMOŚCI”

 1. W ramach realizacji Usług ,,Nieruchomości”, Kancelaria realizuje na zlecenie Klienta Usługę według wybranego przez Klienta Pakietu (Pakiet Nieruchomości) lub wariantu – spośród prezentowanych na stronach Serwisu dla Usługi ,,Nieruchomości”. Klient może też zlecić Kancelarii wykonanie Usługi indywidualnej, w tym w szczególności obejmującej modyfikacje zakresu czynności określonych dla danego Pakietu ,,Nieruchomości”, w takim przypadku zastosowanie znajdują pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu, w tym pkt. IV powyżej.
 2. Jeśli Klient nie ustalił odrębnie inaczej z Kancelarią zastosowanie mają następujące zasady:
  • W przypadku, gdy dany Pakiet ,,Nieruchomości” lub inna Usługa zawiera weryfikację księgi wieczystej, rozumie się, przez to weryfikacje elektronicznej 1 (jednej) księgi wieczystej wskazanej przez Klienta nieruchomości. Usługa nie obejmuje weryfikacji akt wieczystoksięgowych;
  • Zasada, o której mowa w lit. a powyżej ma zastosowanie również do innych rejestrów, ewidencji czy podobnych systemów – co oznacza, że jeśli Strony nie umówiły się wyraźnie inaczej, w ramach Usługi Kancelaria opiera się wyłącznie na danych dostępnych w publicznie dostępnych rejestracjach ewidencjach czy podobnych systemach, a Usługa nie obejmuje innych czynności, w tym w szczególności weryfikacji dokumentów czy akt w sądach, urzędach czy innych instytucjach;
  • W przypadku, gdy dany Pakiet ,,Nieruchomości” lub inna Usługa zawiera analizę dotyczącą dewelopera – analiza taka przygotowana jest w oparciu o powszechnie dostępne dane, w tym publicznie dostępne rejestry jak Krajowy Rejestr Sądowy oraz inne dostępne informacje, w tym opinie czy komentarze dotyczące tego podmiotu w sieci Internet;
  • Każdy Pakiet Nieruchomości obejmuje analizę wyłącznie 1 (jednej) wskazanej przez Klienta Umowy spośród umów wskazanych w opisie tego Pakietu;
  • Analiza wskazanej przez Klienta umowy polega na naniesieniu w umowie treści zmian zapisów niekorzystnych dla Klienta oraz dodanie propozycji dodatkowych zapisów chroniących i/lub uwag do konkretnych zapisów takiej umowy;
  • Kancelaria analizuje załączniki do umowy lub inne dokumenty, w tym w szczególności prospekt informacyjny, tylko gdy tak wskazano w opisie danego Pakietu Nieruchomości lub tak uzgodniono z Klientem;
  • Analiza załączników lub innych dokumentów w ramach Pakietów Nieruchomości obejmuje wyłącznie ich analizę pod kątem prawnym. Kancelaria nie analizuje i opiniuje załączników o charakterze technicznych i podobnym;
  • W przypadku gdy w ramach wybranego Pakietu lub Pakietów Nieruchomości Kancelaria oferuje dodatkową konsultację, konsultacja ta może zostać przez Klienta wykorzystana w ciągu 3 miesięcy od dnia zamówienia Usługi. Konsultacja może być wykorzystana na omówienie kwestii związanych z zakupem alb sprzedażą nieruchomości, której Usługa dotyczyła. Konsultacja odbywa się telefonicznie lub z wykorzystaniem ustalonego przez Strony komunikatora;
  • Jeśli inaczej nie wynika z opisu danego Pakietu Nieruchomości lub inaczej nie ustalono indywidualnie, Usługi w ramach Pakietu Nieruchomości są realizowanie w pełni zdalnie i nie obejmują udziału Kancelarii w jakichkolwiek czynnościach, w tym u notariusza, w organach, sądach, instytucjach czy u Klienta;
  • Jeśli inaczej nie wynika z opisu danego Pakietu Nieruchomości lub inaczej nie ustalono indywidualnie, Usługi w ramach Pakietu Nieruchomości nie obejmują również stworzenia umowy, stworzenia jakichkolwiek dokumentów czy analiz dodatkowych lub stworzenie i przekazanie dokumentów i analiz w formie papierowej, czy też osobistych konsultacji.
  • Zapisy w literach i oraz j powyżej nie wykluczają możliwości zlecenia Kancelarii realizacji takich czynności w ramach dodatkowego zlecenia na podstawie odrębnej wyceny.
 3. Użytkownik może zamówić wybrany przez siebie Pakiet Nieruchomości składając i opłacając zamówienie bezpośrednio w Serwisie, przy czym informacja o możliwości założenia zamówienia Pakietu Nieruchomości dostępna w Serwisie stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamówienie złożone poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu zostaje złożone Kancelarii przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Kancelaria prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie Kancelarii o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa, z zastrzeżeniem jednak, że Umowa taka jest zawarta pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówioną Usługę.
 5. Ceny Pakietów Nieruchomości wskazane w Serwisie są podawane w złotych polskich i zawierają wszystkie składnik, w tym podatek VAT (cena brutto).
 6. W przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem jest realizacja na rzecz Klienta Usług w ramach Pakietów Nieruchomości, Klient dokonuje płatności za Usługę z góry, za pośrednictwem płatności elektronicznej zewnętrznego operatora płatności dostępnej w Serwisie lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Kancelarii.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.
 8. Kancelaria realizuje Usługi w ramach zamówionego Pakietu Nieruchomości w terminie wskazanym w Serwisie, przy czym w terminie tym przesyłana jest Klientowi, w zależności od zamówionego Pakietu Nieruchomości pierwsza wersja analizy umowy, analiza księgi wieczystej lub analiza dotycząca wiarygodności lub stanu prawnego dewelopera.
 9. Klient może uzgodnić z Kancelarią indywidualnie inny termin realizacji Usług, o których mowa w tym punkcie.
 10. Klient ma możliwość skorzystania z 2 (dwóch) tur zgłaszania uwag oraz zapytań do przesłanych przez Usługodawcę w ramach Pakietów Nieruchomości analiz, opinii czy odpowiedzi, w granicach zamówionej Usługi, jak również analizowanej umowy, księgi wieczystej czy też opinii dotyczącej dewelopera, przy czym uwagi te i zapytania powinny być zgłoszone nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta takiej analizy, opinii czy odpowiedzi. W przypadku gdy Klient nie przekaże swoich uwag, w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przyjmuje się, że Klient zaakceptował Usługę w całości i nie wnosi do niej uwag czy pytań. Uwagi oraz zapytania powinny być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail. Kancelaria ustosunkuje się do uwag czy zapytań Klienta we wskazanym przez siebie terminie.

VII. PRAWA KONSUMENTÓW

W przypadku Usług realizowanych przez Kancelarię na rzecz Klientów będących Konsumentami, jak również Klientów będących Przedsiębiorcami korzystającymi z praw konsumentowi, do Klientów takich mają zastosowanie następujące zasady:
 1. Klient może na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.) odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Kancelarii.
 2. Kancelaria z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Kancelaria informuje, że zgodnie z art. 38 ww. Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta, jest wyłączone m.in. w następujących przypadkach:
  • świadczenia usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Kancelaria informuje, że w przypadku Pakietów Nieruchomości lub innych Usług w ramach których Usługi świadczone są według indywidualnych wytycznych Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z ww. Ustawą o prawach Konsumenta nie przysługuje.
 5. Klient posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kancelarią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych.
 7. Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Wyżej określone zasady i zapisy nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem:
  • Poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 81/9, 30-519 Kraków;
  • Poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: kontakt@gpkancelaria.pl.
 3. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana Klientowi w takiej samej formie w jakiej reklamacja została przez Klienta złożona.
 4. Gdy udzielenie odpowiedzi na reklamacje będę wymagać uzyskania od Klienta podania dodatkowych danych czy informacji, Kancelaria zwróci się do Klienta o ich udzielnie.
 5. Kancelaria oraz osoby, którymi Kancelaria posługuje się w wykonaniu Usługi, ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Kancelarię obowiązujących przepisów prawa, niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kancelarię Umowy jedynie w wyniku rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez Przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Łączna odpowiedzialność Kancelarii względem Przedsiębiorcy bez względu na tytuł i podstawę tej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej) zostaje ograniczona do równowartości kwoty ostatnio zapłaconego przez Klienta na rzecz Kancelarii wynagrodzenia. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
 6. Wyłączona jest odpowiedzialność Kancelarii względem Klienta będącego Przedsiębiorcą za utracone korzyści.
 7. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego wynikła szkoda, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z innego tytułu, w tym z tytułu czynu niedozwolonego.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient będący Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi, niniejszym udziela zgody Kancelarii na zamieszczenie jego danych, w tym jego znaku towarowego lub logo (logotypu) wraz z ujawnieniem faktu świadczenia Usług na rzecz takiego Klienta na stronach internetowych Kancelarii, w mediach społecznościowych, na liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych lub marketingowych.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku w każdym momencie przeglądania zawartości Serwisu.
 3. O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów, opisów oraz innych należą do Kancelarii, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej zgody Kancelarii, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Kancelaria może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz podmiotów trzecich.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Kancelaria może wprowadzać zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich interpretacji/wykładni wpływających na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron;
  • wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu instytucje mające wpływ na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron, zakres realizowanych przez Kancelarię Usług, jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;
  • w przypadku zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym koncepcji, założeń, funkcjonalności czy organizacji prowadzonych Usług oraz samego Serwisu; w tym w szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, gospodarczymi, technologicznymi lub technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu czy poszczególnych Usług lub założeń biznesowych, jak również zmian polegających na zakończeniu świadczenia danej Usługi, formy czy zasad realizacji, ich zmianie czy też wprowadzeniu nowych Usług czy funkcjonalności czy organizacji Usług, Serwisu lub samej Kancelarii;
  • konieczności usprawnienia Usług, Serwisu, w tym jego funkcjonalności lub działania, zapobieganie nadużyciom, czy konieczności spowodowanej względami bezpieczeństwa;
  • wystąpienie konieczności zmian redakcyjnych, w tym konieczności usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.
 8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Serwisu, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem kolejnego podpunktu.
 9. Zmiany Regulaminu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami mogą być wprowadzane w okresach krótszych niż wskazane w ppkt. 8 powyżej.
 10. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zasady realizacji Usług zleconych przez Klientów niebędących Przedsiębiorcami przed ogłoszeniem tych zmian.
 11. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.
Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25