GP Kancelaria

GP Kancelaria Radców Prawnych

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Serwisie internetowym gpkancelaria.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym gpkancelaria.pl (dalej jako „Serwis internetowy”). Administratorem danych osobowych (dalej również: ,,Administrator” lub ,,Administrator danych osobowych”) jest GP KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STRZELEC-GWÓŹDŹ spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 81/9, 30-519 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000876158, NIP: 6762491695, REGON: 362217727, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (wpłacony w całości).

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Dane osobowe, zbierane przez Administratora, są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego oraz Klientów Administratora. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: kontakt@gpkancelaria.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. Zamoyskiego 81/9, 30-519 Kraków,
 • formularza kontaktowego,
 • telefonu: +48 12 200 25 25.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją Usług prawnych oraz w związku z prowadzeniem Serwisu internetowego

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie oraz na podstawie następujących przepisów prawa:

 1. Podstawa: Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. dla celów realizacji umowy, jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą.
  Cel i zakres: Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie:
  • skontaktowania się z Tobą na Twoje żądanie w celu przedstawienia oferty i złożenia przez Ciebie zamówienia, tj. dane podane w szczególności w formularzu kontaktowym w Serwisie internetowym lub podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego, tzn. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
  • potwierdzenia rezerwacji porady prawnej lub Usługi, którą dokonałeś, obejmujące dane wskazane podczas rezerwacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
  • w celu wykonania umowy świadczenia Usług, w tym w celu świadczenia i wykonania Usług prawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze, Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie przy złożeniu zamówienia na nasze Usługi, w tym w szczególności dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności;
  • w celu świadczenia na Twoją rzecz Usług i dostarczenia funkcjonalności niewymagających żadnego kontaktu, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy Usług, Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP.

 2. Podstawa: W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Cel i zakres: Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie:
  • w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego – w tym celu Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, w tym dotyczące ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz Twojego systemu operacyjnego;
  • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu Administrator może przetwarzać przede wszystkim dane osobowe podane przez Ciebie w Serwisie internetowym, podczas kontaktu z Administratorem, w tym przy składaniu zamówienia na Usługi Administratora, korzystaniu z Usług lub funkcjonalności (w tym w formularzach w Serwisie) oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  • w celu przesyłania informacji, w tym w szczególności informowania o zmianach w prawie czy aktualizacji, jeśli jesteś Klientem Administratora i Twoje dane już znajdują się w bazie Klientów Administratora;

  Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu świadczonych Usług oraz efektywności i bezpieczeństwa Serwisu internetowego, jak również budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Tobą oraz informowania ich w szczególności o istotnych zmianach w prawie i podobnych.


 3. Podstawa: w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, a w przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych była potrzebna również Twoja zgoda – na podstawie tej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Natomiast w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji umowy, jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Cel i zakres
  : Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie:
  • w celu marketingu Usług Administratora w tym remarketingu – w tym celu Administrator przetwarza głównie dane osobowe podane przez Ciebie przy zamawianiu Usługi, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym zamówień, dane które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, historia i aktywność związana z komunikacją z Administratorem;
  • w przypadku remarketingu, Administrator wykorzystuje również dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z komunikatami marketingowymi, w tym dedykowaną treścią poza Serwisem internetowym. W tym celu Administrator korzysta z Usług zewnętrznych dostawców dostarczających określone mechanizmy. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów Administratora na stronach internetowych innych niż strony Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat możesz znaleźć również w zapisach dotyczących plików cookies w dalszej części tego dokumentu;
  • w celu wykorzystania przez Administratora w Serwisie internetowym plików cookies. W zależności od rodzaju (kategorii plików cookies) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest inne podstawa tj. pliki cookies niezbędne – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku plików cookies w kategorii Analityczne/Funkcjonalne – podstawa jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Natomiast w przypadku plików cookies w kategorii Marketingowe – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegóły na ten temat  możesz znaleźć w zapisach dotyczących plików cookies w dalszej części tego dokumentu;
  • w celu badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów i prowadzenia statystyk przez samego Administratora lub jego partnerów czy dostawców – w tym celu Administrator wykorzystuje w szczególności dane takie jak: informacje o zamówieniu lub podczas zamawiania Usług. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie, formularzu lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

  Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w przypadkach, gdy jest on podstawą przetwarzania polega na: możliwości informowania Ciebie o ofercie Administratora, w tym w szczególności oferowanych Usługach oraz budowaniu pozytywnego wizerunku, marketingu bezpośrednim produktów i Usług, jak również zapewnieniu możliwości najbardziej optymalnego korzystania z Usług, oraz funkcjonalności Serwisu internetowego oraz jego stron w ogólności i podnoszeniu ich poziomu, efektywności oraz bezpieczeństwa.


 4. Podstawa: realizacja Umowy, jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Cel i zakres: Na tej podstawie Administrator przetwarza dane w następującym celu oraz zakresie:
  • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na Twoje pytania – w tym celu Administrator przetwarza przede wszystkim podane dane osobowe w formularzu kontaktowym, na chacie oraz w innych formularzach w Serwisie internetowym, w mailu, sms, reklamacjach skargach i wnioskach, oraz pytaniach skierowanych w innej formie. W tym celu Administrator przetwarza też niektóre dane osobowe dotyczące zamówienia Usług i innych świadczonych w Serwisie internetowym Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku, pytania oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg, wniosków i pytań.

  Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na możliwości zgodnego z prawem rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na Twoje uwagi czy pytania, jak również podnoszeniu poziomu świadczonych Usług i budowaniu z Tobą pozytywnych relacji.


 5. Podstawa: gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w szczególności polegającego na realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego/przepisy dotyczące rachunkowości, w szczególności w związku z rozliczeniami zamówień, jak również ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze.
  Cel i zakres: W tym celu Administrator przetwarza przede wszystkim dane osobowe podane przez Ciebie w celu złożenia i rozliczenia zamówienia oraz jego realizacji.

 6. Podstawa: realizacja Umowy, jak również w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dla celów realizacji umowy, jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą).
  Cel i zakres
  : W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (w szczególności: identyfikatory, treść komentarzy, opinie) dotyczące osób (użytkowników) odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w ramach mediów społecznościowych lub innych serwisów (przykładowo Facebook, Google). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia takich profili oraz informowania o prowadzonej przez Administratora działalności, czy udostępniania wyrażonych opinii na temat Administratora.
  Uzasadniony interes Administratora
  : budowanie wizerunku Administratora, informowanie o prowadzonej działalności, jak również budowane pozytywnej relacji z Tobą, jak również możliwość dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, z zastrzeżeniem, iż niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi regulacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów w/w serwisów bądź mediów społecznościowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych inne/pozostałe

 1. Podstawa: realizacja Umowy, jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Cel i zakres: Przetwarzanie danych osobowych członków personelu kontrahentów lub klientów współpracujących z Administratorem.
  W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje Twoje dane, jak również pozyskuje od Ciebie dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.
  Uzasadniony interes Administratora: Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (w przypadku gdy przetwarzanie oparte jest na tej podstawie) polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy.
  Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

 2. Podstawa: realizacja Umowy, jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Cel i zakres: Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych.
  W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
  Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.
  Uzasadniony interes Administratora: tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

 3. Podstawa: realizacja Umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Cel i zakres: Organizacja wydarzeń/szkoleń.
  W związku z organizacją wydarzeń online lub szkoleń Administrator pozyskuje od osób zapisujących się na wydarzenia lub szkolenie oraz w nich uczestniczących dane osobowe. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla organizacji wydarzenia i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  Takie dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji uczestników wydarzenia/ szkolenia, kontaktu z nimi oraz obsługi udziału w wydarzeniu lub szkoleniu.
  Dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z badaniem satysfakcji z udziału w wydarzeniu lub szkoleniu oraz w celach statystycznych.
  Wydarzenia lub szkolenia mogą być nagrywane – w każdym przypadku uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie, w szczególności w komunikacie wyświetlonym w ramach narzędzia wykorzystanego przez Administratora do organizacji wydarzenia lub szkolenia albo poprzez poinformowanie przez rozpoczęciem szkolenia lub wydarzenia stacjonarnego. Nagrania mogą zostać udostępnione uczestnikom wydarzenia.
  Uzasadniony interes Administratora: organizacja wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu, jak również zbieranie informacji i prowadzenie analiz związanych z badaniem satysfakcji z udziału w wydarzeniu lub szkoleniu oraz w ogólnych celach statystycznych.

 4. Podstawa prawna: przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – uzasadniony interes administratora tj. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Cel i zakres: Rekrutacja i zatrudnienie.
  W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
  Dane osobowe są przetwarzane:
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);
  • w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie dwóch lat – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.
Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Uzasadniony interes Administratora: w przypadku gdy postawą jest uzasadniony interes Administratora, interes ten polega w szczególności na: ustalenie lub dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora, weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień na Usługi Administratora w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień na Usługi Administratora zlecone w inny sposób niż poprzez Serwis internetowy;
 • dane dotyczące rozliczeń – płatności;
 • dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych;
 • dane dotyczące kontrahentów czy partnerów;
 • dane pracowników, współpracowników;
 • dane kandydatów.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług przez Administratora.

Czas przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej Usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w czasie którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych ze świadczenie Usług przez Administratora, jak również dla celów rozpatrywania reklamacji, skarg, czy innych wniosków – do czasu przedawnienia roszczeń. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Dane dotyczące zamówień Usług płatnych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres niezbędny – wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności rachunkowych i księgowych.

Dane zebrane w ramach mechanizmów plików cookies oraz podobnych Administrator przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w twoim urządzeniu przez Ciebie. Szczegóły na temat czasu istnienia danego pliku cookies można znaleźć w zapisach dotyczących plików cookies w dalszej części tego dokumentu.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 4 RODO przez odbiorcę należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
 2. Z uwagi na konieczność zawierania i realizacji Umów oraz realizację Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Administratora, wskazując podstawę prawną swoich żądań;
  • dostawcom Usług, z którymi współpracuje Administrator w tym w szczególności w zakresie dostawy zamówień czy realizacji płatności, jak również umożliwienia korzystania ze stron Serwisu internetowego, w tym  dostawcom odpowiedzialnym za prawidłową obsługę systemów teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora, Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, jak również innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie prowadzonej działalności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania;
  • dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies są wykorzystywane. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania plików cookies znajdziesz w dziale dot. plików cookies, w dalszej części Polityki Prywatności.
 3. Szczegółowa lista dostawców może być udostępniona przez Administratora na Twoją prośbę.
 4. Ww. dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator danych osobowych może zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG. Dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby otrzymujący je dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Możesz zwrócić się do Administratora o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia. Dodatkowo o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Administrator poinformuje Cię na etapie zbierania danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych, poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.


Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@gpkancelaria.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@gpkancelaria.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś/wycofałaś określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@gpkancelaria.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@gpkancelaria.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@gpkancelaria.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@gpkancelaria.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@gpkancelaria.pl.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Administrator wykorzystuje także Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • w celu tworzenia statystyk pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA lub przez Google Ireland Inc. z siedzibą w Irlandii, za pośrednictwem narzędzi analitycznych Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie, Defiant Inc. z siedzibą w USA, Aut O’Mattic Ltd. z siedzibą w USA;
 • w celu określania Twojego profilu, a następnie wyświetlania dopasowanych pod tym kątem treści z wykorzystaniem narzędzia Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA lub przez Google Ireland Inc. z siedzibą w Irlandii;
 • w celu obsługi chatu na stronach internetowych z wykorzystaniem narzędzia Tawk.to Inc. z siedzibą w USA;
 • w celu marketingowym za pośrednictwem Facebooka – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 • w celu analitycznym, głównie w celu weryfikacji efektywności marketingowej strony internetowej Serwisu oraz tworzenia statystyk i wydajności treści, w tym związanych z nowymi wizytami za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Tag Manager dostarczanych przez Google Ireland z siedzibą w Irlandii oraz Hotjar dostarczanych przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie;
 • w celu analityczno-funkcjonalnym, w szczególności zidentyfikowaniu Ciebie i przechowywaniu informacji o Twoich wizytach na stronie Serwisu, jak również w celach statystycznych związanych z tymi wizytami, w tym przykładowo ustaleniu źródła pierwszej wizyty – co jest realizowane z wykorzystywaniem infrastruktury SALESmanago – Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies ww. zewnętrznych podmiotów, Administrator zaleca zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm. 

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci takie jak Google, do wyświetlenia treści dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Udzielamy porad i przyjmujemy sprawy przez Internet! Zadzwoń:
+48 12 200 25 25