Obsługa prawna spółek i firm (prawo gospodarcze)

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Pomagamy w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Do naszych stałych klientów należą zarówno spółki prawa handlowego (w tym spółki publiczne), jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Wsparcie jakie oferujemy to:

 • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników/akcjonariuszy (statuty, umowy, regulaminy),
 • obsługa procesu restrukturyzacji spółek,
 • doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem organów spółek oraz przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami nadzoru w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń, koncesji, licencji lub wpisów do rejestru,
 • obsługa relacji pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami, w tym reprezentacja w zakresie sporów korporacyjnych,
 • przygotowywanie oraz doradztwo z zakresu umów gospodarczych,
 • obsługa dochodzenia należności(windykacja),
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacji w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały,
 • obsługa prawna wszelkich transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności nabyć pojedynczych nieruchomości oraz portfeli nieruchomości, wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych,
 • doradztwo w procesie prawidłowego sporządzenia dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, w tym sporządzanie i opiniowanie SIWZ, projektów umów, doradztwo w zakresie badania i oceny ofert (spełnienia warunków),
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym audyty postępowań, kontrole ex-ante, opiniowanie zasadności nałożenia korekt finansowych i decyzji o zwrocie środków,
 • opiniowanie zgodności zamówień realizowanych przez instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych z prawem wspólnotowym i krajowym dotyczącym zamówień publicznych,
 • zakładanie i przekształcanie spółek.

Wyróżnia nas kompetencja i wieloletnie doświadczenie. Sprawdź!